Regulamin ogólnopolskiego konkursu „Policjant, który mi pomógł”

Założenia organizacyjne

§ 1

 1. Organizatorem konkursu „Policjant, który mi pomógł” jest Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” Instytutu Psychologii Zdrowia PTP.
 2. Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objął Komendant Główny Policji.
 3. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane będą przez cały rok, a rozstrzygnięcia konkursu dokonają członkowie Kapituły raz w roku ze zgłoszeń, które napłynęły do 31 maja każdego roku.
 4. W skład Kapituły konkursowej wchodzić będą przedstawiciele: Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, Biura Prewencji Komendy Głównej Policji oraz laureaci ostanich 3 edycji konkursu.
 5. Przewodniczącym kapituły jest kierownik Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” IPZ.
 6. Graficzny wyróżnik konkursu „Policjant, który mi pomógł” stanowi ogol zastrzeżone wyłącznie dla tego przedsięwzięcia. Jego wzór zamieszczono w załączniku do niniejszego regulaminu
 7. Patroni medialni, wybierani w każdej edycji mają upoważnienie do promocji przedsięwzięcia zgodnie z zasadami przyjętymi w tego rodzaju przedsięwzięciach. Szczegółowe zasady współpracy z patronami określone zostaną w drodze odrębnych porozumień na wniosek organizatora konkursu lub patrona.

§ 2

Cel, uczestnicy i zasady konkursu

 1. Celem konkursu jest:
  • wyróżnienie policjantów, którzy w ocenie społecznej wykazują się profesjonalizmem zawodowym, w tym przede wszystkim zaangażowaną postawą wobec osób dotkniętych przemocą, co w konsekwencji przyczyniło się do poprawy sytuacji życiowej poszkodowanego,
  • wsparcie policjantów zaangażowanych w pomoc osobom krzywdzonym,
  • podkreślenie roli policjantów w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
  • promowanie postaw i umiejętności służących ochronie ofiar przemocy w rodzinie,
  • zwiększenie motywacji policjantów do podejmowania działań w ww. obszarze.
 2. Zgłoszenia do konkursu może dokonać osoba indywidualna, instytucja lub organizacja i powinno ono dotyczyć indywidualnych policjantów, a nie jednostek Policji.
 3. Zgłoszeń nie mogą dokonywać policjanci, ani inni pracownicy jednostek Policji.
 4. Zgłoszeń dokonywać można na podstawie formularza zgłoszeniowego stanowiącego załącznik do regulaminu.
 5. Formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronach: www.niebieskalinia.pl, www.policjant.niebieskalinia.pl oraz www.policja.pl.
 6. Formularze zgłoszeniowe można nadsyłać przez cały rok na adres pogotowie@niebieskalinia.pl lub pocztą na adres: „Niebieska Linia”, 02-121 Warszawa, ul. Korotyńskiego 13

Zakończenie konkursu

§ 3

 1. Członkowie Kapituły konkursu w terminie do dnia 24 czerwca każdego roku dokonają oceny zgłoszeń kandydatów według następujących kryteriów i metodologii:
  • szczegółowa analiza uzasadnień zawartych w formularzach zgłoszeniowych, ze szczególnym uwzględnieniem zaangażowania kandydatów w działania na rzecz wdrażania w środowiskach lokalnych systemowych rozwiązań mających na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz ich doświadczenie w pracy na rzecz pomocy osobom pokrzywdzonym przemocą w rodzinie,
  • liczba zgłoszeń dotyczących danego kandydata, przy czym kryterium to nie będzie stanowić decydującego elementu oceny,
  • członkowie Kapituły reprezentujący organizatora i Komendanta Głównego Policji głosują na dowolną liczbę zgłoszeń, przy czym docelowo do wyróżnienia wytypowanych zostaje 10 laureatów.
  • spośród finałowej 10 członkowie Kapituły w pełnym składzie wyłonią 5 laureatów przyznając poszczególnym kandydaturom pule po 5 punktów (podział punktów jest dowolny).
  • Wyróżnienia mają charakter równorzędny, nie podlegają kategoryzacji.
 2. Przewodniczący Kapituły w terminie do dnia 30 czerwca każdego roku sporządzi protokół z przebiegu konkursu, a także dokona ogłoszenia wyników na stronach internetowych Organizatora oraz www.policja.pl oraz za pośrednictwem mediów.
 3. Przewodniczący Kapituły konkursu przekaże środkom masowego przekazu wszelkie informacje na temat rozstrzygnięcia konkursu zgodnie z zasadami określonymi w porozumieniu z patronami medialnymi.

Nagrody

§ 4

 1. Nagrodami w konkursie będą nagrody rzeczowe oraz nagrody finansowe.
 2. Fundatorem nagród jest Komendant Główny Policji.
 3. Wręczenie nagród będzie miało uroczystą oprawę i odbywać się będzie zgodnie ze scenariuszem wpisującym się w harmonogram obchodów święta Policji.

Oświadczenia o prawach autorskich

§ 5

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystywania informacji o kandydatach, opisywanych sytuacjach zawartych w formularzach zgłoszeniowych na rzecz prezentacji przebiegu konkursu w mediach.

Postanowienia końcowe

§ 6

 1. Administratorem danych osobowych wykorzystywanych w konkursie jest Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego z siedzibą w Warszawie, przy ul. Gęślarskiej 3 (02-412) (dalej: Instytut).
  • By móc lepiej chronić Państwa dane wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kontakt z Inspektorem możliwy jest drogą elektroniczną: Dorota Szmurło, inspektor@mbrk.pl
  • Państwa dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r., dalej RODO, w celu przeprowadzenia konkursu “Policjant, który mi pomógł”.
  • Instytut nie udostępnia ani nie przekazuje Państwa danych osobowych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  • Dane osobowe będą przechowywane przez okres3 lat,a następnie będą archiwizowane.
  • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • Dane udostępnione przez Panią/Pana mogą zostać udostępnione odpowiednim organom kontroli zgodnie z przepisami prawa.
  • Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 2. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu. Organizator jest uprawniony do zmiany regulaminu Konkursu o ile nie wpłynie to na pogorszenie zasad uczestnictwa w Konkursie. Data ostatniej aktualizacji niniejszego Regulaminu to: 30 marca 2015 roku.
 3. Wszelkie decyzje Kapituły będą wiążące i ostateczne, od werdyktu nie przysługuje odwołanie.
casino agen judi slot terbaik
DominoQQ slotgacormax.win akun jp daftar slot online judi bola situs judi bola resmi
https://pptk.bukittinggikota.go.id/products/demo/
situs slot pulsa